Územní studie Kostelní lhota - lokalita Z3b "Dobrá adresa"

Typ projektu
Klient
Obec Kostelní Lhota
Rok zpracování
2020 - 2021
Specialisté
kompozituRA - (vizualizace)
Základní údaje
Soubor dvaceti rodinných domů v okrajové poloze vesnice (u lesa a pole).

Řešení vycházející z tradiční koncepce prostorového utváření uličních veřejných prostranství na venkově (Polabí).

Hlavním veřejným prostranstvím je obytná ulice s oboustrannou uliční zástavbou s výrazným stromořadím v ose a v konci rozšířený návesní plácek s dominantním stromem. Stromořadí je paralelou k navrhovaným „prstům“ - větrolamům v krajině. Spolu s formováním veřejných prostranství návrh usiluje charakterem zástavby o čitelnou a silnou identitu místa. Je navržen venkovský urbánní charakter zástavby, do volné krajiny se soubor obrací zahradami.

Součástí návrhu zhotovitele je ideové řešení rodinného domu.