Obytný soubor v Teplicích - Trnovanech

Typ projektu
Klient
Město Teplice
Rok zpracování
1993

Řešené území (cca 5ha) je vklíněno mezi vysokopodlažní zástavbu panelových domů na jedné straně a rozvolněný typ zástavby zahradního města na straně druhé.

Nově navržená zástavba kopíruje pozemek bývalého areálu Bonex-Teplice s maximálním využitím stávající zeleně.

Původní nepravidelný tvar byl nahrazen tvarem pravidelným se zdůrazněnou osou - páteří. Na ni jsou v pravidelném rytmu napojeny skupiny atriových dvoupodlažních domů - hnízda. Jasná koncepce zastavovacího plánu s navrženými regulativy umožňuje značnou variabilitu architektonického ztvárnění jednotlivých objektů.

Návrh doplňují tři rodinné domy na východním okraji řešeného území a víceúčelový objekt s hromadnými garážemi a technickým vybavením při vstupu do území. Vybavenost doplňuje záchytné parkoviště.

Stávající zeleň doplňuje stromořadí zdůrazňující páteř navrženého obytného souboru, v jihozápadní části území je navržen malý park, který soubor odděluje od vysokopodlažní panelové výstavby.