Panský statek a vila č.p. 18 v Chodouni - ideová studie dostavby brownfieldu

Typ projektu
Klient
Obec Chodouň
Rok zpracování
2021 - 2022
Specialisté
Ing. Martin Hnízdil

Brownfiled o velikosti cca 0,5 ha je významným funkčně transformačním územím v centru Chodouně, které by mělo v dlouhodobém výhledu sloužit k rozvoji bydlení, kreativní ekonomiky, veřejné vybavenosti a sociálních služeb. Záměrem je areál dostavět. Cílem této studie je nalézt limity pro prostorové i funkční využití území. U přestaveb objektů je kladen důraz na zachování, vhodné doplnění a obnovu jejich architektonických hodnot. Návrh nové výstavby vychází z dochované a typické urbanistické struktury a charakteru zástavby historického jádra vesnice.